Technologická agentura ČR (TA ČR)

Program KAPPA

Program CZ RESEARCH Fondy EHP a Norska 2014-2021


Program KAPPA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve svých podmínkách vyžaduje, aby příjemci zajistili otevřený přístup ke všem výsledkům projektu typu “J” – “recenzovaný odborný článek” a ke všem podpůrným datům souvisejícím s takovými publikacemi. Pro otevřená data a jejich sdílení by měl platit přístup “as open as possible, as closed as necessary”, tedy co nejotevřenější, ale s ohledem na zájmy příjemce, a také by měla být spravována v souladu s principy FAIR. Příjemci jsou povinni do 6 měsíců od zahájení řešení projektu předložit Data Management Plan (DMP, plán správy dat) obsahující popis, jaká data budou vytvořena, zpracována a/nebo sbírána. 


Podrobné informace o podmínkách a návod, jak tyto podmínky splnit naleznete na stránkách TA ČR


Program SIGMA

Technologická agentura ČR otevřený přístup k vědeckým informacím dlouhodobě podporuje a v programu SIGMA tak naleznete podmínky týkající se jak otevřeného přístupu k výsledkům / výstupům výzkumu, tak i správy výzkumných dat. 

TIP: Podrobné informace o podmínkách otevřeného přístupu a jak je naplnit naleznete v Příloze 3 - Otevřený přístup k výstupům/výsledkům (pro Dílčí cíl 3), resp. v aktualizované verzi Výzkumná data a otevřený přístup k výstupům/výsledkům (pro Dílčí cíl 2).


Otevřený přístup k výstupům

Příjemci podpory mají povinnost zajistit otevřený přístup k výstupům/výsledkům typu Jimp, JSC, Jost, Nmap, Npam, NmetA, NmetC a NmetS a k výzkumným datům, která jsou nezbytná k ověření výsledku s otevřeným přístupem, a to následujícím způsobem: 


  1. uložit strojově čitelnou finální verzi textu výstupu/výsledku (i.e., vydavatelská verze nebo postprint) a výzkumných dat do repozitáře 

  2. umožnit otevřený přístup k textu k výstupu/výsledku a souvisejícím výzkumným datům za podmínek vhodné licence zveřejněním v repozitáři nebo publikováním v otevřeném časopise, a to tak, že otevřený přístup musí být poskytnut do 6 měsíců (12 měsíců v případě sociálních a humanitních věd) od zveřejnění nebo dokončení výstupu/výsledku, nejpozději do konce řešení projektu 

Pro otevřená data a jejich sdílení by měl platit přístup “as open as possible, as closed as necessary”, tedy co nejotevřenější, ale uzavřené podle potřeby s ohledem na zájmy příjemce. Výzkumná data nemusí být zveřejněna v případech, kdy by jejich zpřístupněním došlo k nepřiměřenému zásahu do:  


  • práva na ochranu duševního vlastnictví

  • práva na ochranu soukromí a osobních údajů

  • práva na ochranu obchodního tajemství, bezpečnosti státu nebo jiných oprávněných zájmů příjemce (např. v případě možnosti obchodního využití)


Pokud k výzkumným datům není poskytnut přístup nebo je přístup omezen, je nutné tuto skutečnost důkladně odůvodnit v Plánu správy dat a zveřejnit alespoň metadata. 


POZOR! Pro splnění podmínek je potřeba vždy uložit výstup/výsledek do repozitáře, tedy i v případě, že jste zajistili otevřený přístup prostřednictvím vydavatele (zlatá cesta)!


TA ČR neurčuje, jaký druh licence či typ přístupu by měl příjemce upřednostňovat, avšak doporučuje příjemcům, aby nepřeváděli autorská práva k výstupům/výsledkům a udělovali vydavateli pouze nutnou licenci k vydání. Dále doporučuje publikovat výstupy/výsledky pod veřejnými licencemi, např. Licence z rodiny Creative Commons.  


Výstup/výsledek a data musí být opatřeny perzistentním identifikátorem (např. DOI nebo handle). Perzistentní identifikátor typicky přiděluje vydavatel (v případě publikací) nebo repozitář (v případě výzkumných dat), proto při výběru vhodného repozitáře zkontrolujte, že perzistentní identifikátor vašemu výsledku přidělí. 


TIP: Náklady spojené s publikováním výsledků v otevřených časopisech nebo publikačních platformách a náklady spojené s přípravou a uchováním dat jsou způsobilými náklady po dobu trvání projektu.


Správa výzkumných dat 

Žadatelé o podporu v programu Sigma musí již v návrhu projektu popsat způsob správy výzkumných dat a poskytnout informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat. 


Příjemci by měli dbát na to, aby výzkumná data byla spravována v souladu s principy FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).  


Příjemci podpory mají povinnost vytvořit pro svá data Plán správy dat (také “Data management plan”) a předložit jej s první průběžnou zprávou. Plán správy dat by měl být pravidelně aktualizován a měl by obsahovat informace o tom: 


  • jaká data budou vytvářena, zpracovávánat nebo sbírána

  • jaké metody a zásady jejich správy budou použity s ohledem na FAIR principy

  • jakým způsobem budou data sdílena a publikována

  • jakým způsobem budou data ukládána během řešení projektu a uchována po skončení projektu

Pro tvorbu plánu správy dat si mohou příjemci vybrat mezi formulářem TA ČR nebo přeloženou šablonou Evropské komise k programu Horizon Europe. Obě tyto šablony jsou k dispozici na webových stránkách programu Sigma mezi dokumenty ke stažení pro Dílčí cíl 3, resp. Dílčí cíl 2


POZOR! Příjemce je povinen předložit Plán správy dat společně s první průběžnou zprávou a dále aktualizovanou verzi Plánu předkládat jako součást průběžné a závěrečné zprávy! Poslední změna: 16. únor 2023 11:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám