Politika

Univerzita Karlova v současné době nemá mandatorní institucionální politiku open science, avšak Etický kodex Univerzity Karlovy říká, že akademický a vědecký pracovník a student 


[p]ři své vědecké a tvůrčí práci reflektuje nejnovější vývoj ve svém oboru, odpovídá za přiměřenost, přesnost a objektivitu použitých metod a dbá na to, aby nedošlo k jejich zkreslování. Pečuje o data či zkoumané materiály, o jejich přesný popis a standardní způsoby jejich ochrany a archivace. Dbá o to, aby postupy i výsledky vědecké a tvůrčí práce byly přezkoumatelné. Dodržuje specifická pravidla profesionální etiky daného oboru. (Část III, bod 4.) [n]epublikuje eticky pochybným způsobem včetně využívání eticky pochybných publikačních platforem. Nepřivlastňuje si výsledky práce druhých, nedopouští se plagiátorství. (Část III, bod 7.)

Vývoj podpory open access na UK

V červnu 2013 byla Akademickým senátem Univerzity Karlovy schválena Koncepce ediční politiky Univerzity Karlovy, která zahrnuje mj. cíle související s postupným otevíráním tvůrčí činnosti na UK. Na tento dokument navázala Univerzita Karlova v říjnu 2013 podpisem tzv. Berlínské deklarace (The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), čímž se veřejně přihlásila k podpoře myšlenky open access. 


15. prosince 2017 Akademický senát Univerzity Karlovy schválil společnou deklaraci k politice otevřeného přístupu (open access) na Univerzitě Karlově


Dále vydalo Nakladatelství Karolinum v roce 2018 svou vydavatelskou politiku open access a v současné době nabízí možnost otevřeně publikovat nejen články v jím vydávaných časopisech, ale také vědecké monografie.  

Národní politika

Vývoj institucionální strategie je do značné míry ovlivňován politikami poskytovatelů financí a zejména pak podmínkami a strategiemi na národní úrovni, konkrétně Národní strategií otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017-2020 a dále Akčním plánem pro implementaci této národní strategie.

Mezinárodní politika

Na úrovni jednotlivých výzkumných projektů, na kterých UK participuje, má vliv na rozšiřování povědomí o open access/science politika Evropské komise (H2020, ERC aj.) a případně dalších zahraničních poskytovatelů financí, kteří vyžadují nebo doporučují otevřenou praxi při bádání a šíření výsledků výzkumné činnosti.


Poslední změna: 15. září 2020 13:34 
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám