Politika

Univerzita Karlova v současné době nemá mandatorní institucionální politiku open science, avšak Etický kodex Univerzity Karlovy říká, že akademický a vědecký pracovník a student 


[p]ři své vědecké a tvůrčí práci reflektuje nejnovější vývoj ve svém oboru, odpovídá za přiměřenost, přesnost a objektivitu použitých metod a dbá na to, aby nedošlo k jejich zkreslování. Pečuje o data či zkoumané materiály, o jejich přesný popis a standardní způsoby jejich ochrany a archivace. Dbá o to, aby postupy i výsledky vědecké a tvůrčí práce byly přezkoumatelné. Dodržuje specifická pravidla profesionální etiky daného oboru. (Část III, bod 4.) [n]epublikuje eticky pochybným způsobem včetně využívání eticky pochybných publikačních platforem. Nepřivlastňuje si výsledky práce druhých, nedopouští se plagiátorství. (Část III, bod 7.)

Vývoj podpory open science na UK

V červnu 2013 byla Akademickým senátem Univerzity Karlovy schválena Koncepce ediční politiky Univerzity Karlovy, která zahrnuje mj. cíle související s postupným otevíráním tvůrčí činnosti na UK. Na tento dokument navázala Univerzita Karlova v říjnu 2013 podpisem tzv. Berlínské deklarace (The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), čímž se veřejně přihlásila k podpoře myšlenky open access. 


15. prosince 2017 Akademický senát Univerzity Karlovy schválil společnou deklaraci k politice otevřeného přístupu (open access) na Univerzitě Karlově


Dále vydalo Nakladatelství Karolinum v roce 2018 svou vydavatelskou politiku open access a v současné době nabízí možnost otevřeně publikovat nejen články v jím vydávaných časopisech, ale také vědecké monografie.  


Ambicí Univerzity Karlovy je, aby byl výzkumný proces co nejtransparentnější, replikovatelný a jeho výstupy pokud možno otevřené a opětovně využitelné. V souladu s touto ambicí je podpora otevřené vědy ukotvena také ve Strategickém záměru UK 2021-2025. (Část II. bod 10.). Univerzita Karlova si klade za cíl vytvořit podmínky pro širší využívání režimu Open Access pro zpřístupňování publikací a pro archivaci, ochranu a zpřístupňování výzkumných dat. Za tímto účelem etablovala Centrum pro podporu open science a pracuje na vytváření metodických materiálů a infrastrukturního zázemí pro vědecké týmy.  

Národní politika

Vývoj institucionální strategie je do značné míry ovlivňován politikami poskytovatelů financí a zejména pak podmínkami a strategiemi na národní úrovni, konkrétně Národní strategií otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017-2020 a dále Akčním plánem pro implementaci této národní strategie.


V září 2022 nabyl účinnosti zákon č. 241/2022, který novelizuje mimo jiné zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Novela do českého práva implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Na základě této novely musí smlouva o poskytnutí podpory na projekt nově obsahovat informace o způsobu správy výzkumných dat a informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat v souladu se zásadou, že výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány pouze v odůvodněných případech. Novela také nově upravuje přístup k výzkumným datům a specifikuje, kdy musí příjemce přístup k výzkumným datům poskytnout. Podrobnosti k této novele jsou shrnuté v této aktualitě


Dne 5. 1. 2023 nabyl účinnosti nový zákon č. 429/2022 Sb., který rozsáhle novelizuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Novelou byla do českého právního řádu transponována směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (dále jen „směrnice”). V médiích nejdiskutovanější novinkou je bezesporu zakotvení nového práva vydavatele tiskové publikace na přiměřenou odměnu za udělení oprávnění k jejímu užití ze strany poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, jako je např. Google, Twitter nebo Facebook.  Novela však přináší i zcela nové zákonné licence, tedy výjimky z autorského práva, které se mohou významně dotknout akademického života. Je to jednak výjimka pro užití díla při digitální výuce, jednak dvě výjimky pro automatizovanou analýzu textů nebo dat. Podrobnosti k této novele jsou shrnuté v této aktualitě

Mezinárodní politika

Na úrovni jednotlivých výzkumných projektů, na kterých UK participuje, má vliv na rozšiřování povědomí o open access/science politika Evropské komise (H2020, ERC aj.) a případně dalších zahraničních poskytovatelů financí, kteří vyžadují nebo doporučují otevřenou praxi při bádání a šíření výsledků výzkumné činnosti.


Poslední změna: 17. leden 2023 10:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám