Národní plán obnovy: Program EXCELES

Program EXCELES v rámci Národního plánu obnovy klade na otevřenou vědu důraz.  

 

Zadávací dokumentace v Sekci 4. Předmět podpory uvádí, že příjemci podpory by měli sdílet výsledky výzkumu (jak publikace, tak výzkumná data) v souladu se známým pravidlem “as open as possible, as closed as necessary”, tedy co nejotevřenější, uzavřená dle potřeby. 

 

Smlouva o poskytnutí podpory pak uvádí konkrétní open science podmínky, které musí řešitelé projektů NPO Exceles splnit. Tyto podmínky jsou uvedeny v článku 13 ve čtvrtém, pátém a šestém odstavci.  


Open access 


Čtvrtý odstavec článku 13 Smlouvy o poskytnutí podpory (p. 22) ukládá příjemcům povinnost zajistit otevřený přístup k recenzovaným publikacím o výsledcích projektu, a to zejména těmito prostředky: 


 1. Uložení strojově čitelné elektronické verze zveřejněné publikacenebo konečné verze recenzovaného rukopisu přijatého ke zveřejnění (tj. verzi publikace po zapracování připomínek vzešlých z recenzního řízení), do důvěryhodného repozitáře pro vědecké publikace, a to nejpozději v den vydání publikace.

 2. Okamžitý otevřený přístup k uložené publikaci za podmínek poslední dostupné verze veřejné licence Creative Commons Attribution International (CC BY); pro monografie a jiné dlouhé textové formáty může publikaci zpřístupnit za podmínek veřejné licence vylučující úpravu.


Uložení publikace do repozitáře a zajištění otevřeného přístupu


Příjemce je povinen vždy uložit strojově čitelnou elektronickou kopii finální vydavatelské verze (= publisherversion) nebo finální recenzované verze (= authoracceptedmanuscript, postprint) do důvěryhodného repozitáře a to nejpozději v den vydání publikace.


Dále je příjemce povinen zajistit okamžitý otevřený přístup k uložené publikaci za podmínek poslední dostupné verze veřejné licence Creative Commons Attribution International (CC BY); monografie a jiné dlouhé textové formáty mohou být zpřístupněny za podmínek veřejné licence vylučující úpravu publikace či její komerční užití (např. CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND). Aby bylo možné tomuto požadavku vyhovět, musí si autor zajistit dostatečné uchování autorských majetkových práv (např. výběrem vydavatele, který splnění podmínek umožní nebo vyjednáním dodatku ke smlouvě s vydavatelem). Splnění povinnosti okamžitého otevřeného přístupu je možné jak prostřednictvím vydavatele (zlatá cesta), tak prostřednictvím repozitáře (zelená cesta).


Příjemce musí opatřit publikace uložené v repozitáři metadaty, která jsou v souladu se zásadami FAIR, jsou veřejně dostupná a strojově čitelná a obsahují minimálně tyto údaje:  


 • název publikace 

 • jména tvůrců 

 • datum zveřejnění publikace 

 • typ publikace (např. odborný recenzovaný článek, odborná kniha) 

 • jazyk publikace 


Dále se doporučuje uvádět v metadatech i další údaje jako jsou:  


 • trvalé identifikátory publikace 

 • informace o financování (poskytovatel podpory a číslo projektu) 

 • licenční podmínky 

 • trvalé identifikátory osob, organizací a grantů 


Metadata by měla obsahovat i trvalé identifikátory k dalším výstupům projektu (např. výzkumná data) nebo trvalý odkaz na jakékoli jiné nástroje potřebné k ověření závěrů publikace. 
POZOR! Pro splnění podmínek je potřeba vždy uložit publikaci do repozitáře, tedy i v případě, že jste zajistili otevřený přístup prostřednictvím vydavatele (zlatá cesta)!
Výzkumná data 


Šestý odstavec článku 13 Smlouvy o poskytnutí podpory (p. 22) ukládá příjemcům povinnost zajistit správu výzkumných dat shromážděných či vytvořených v průběhu řešení projektu v souladu s principy FAIR.Výzkumná data nemusí být zveřejněna, pokud by jejich zpřístupněním došlo k nepřiměřenému zásahu do práva na ochranu duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí a osobních údajů, práva na ochranu obchodního tajemství, k ohrožení bezpečnosti státu nebo jiných oprávněných zájmů příjemce nebo dalšího účastníka projektu. Příjemce musí zejména zajistit: 


 1. Vypracování plánu správy výzkumných dat („data management plan“) v souladu s FAIR principy a jeho pravidelnou aktualizaci.  

 2. Uložení výzkumných dat do důvěryhodného repozitáře dle plánu pro správu výzkumných dat.  

 3. V souladu s plánem pro správu výzkumných dat zajistit co nejdříve otevřený přístup k výzkumným datům uloženým v repozitářipodle FAIR principů, nejlépe za podmínek některé z existujících veřejných licencí. Otevřený přístup k výzkumným datům se řídí zásadou „as open as possible as closed as necessary“. Omezení přístupu k datům musí být vysvětleno v plánu správy dat.

 4. Poskytnutí (prostřednictvím repozitáře) dostatečných informací o dalších výsledcích projektu nebo nástrojích a instrumentech potřebných k opětovnému využití výzkumných dat nebo k jejich validaci.  

 5. Poskytnutí strojově čitelných metadat k uloženým datům a zajištění otevřeného přístupu k metadatům. 


Plán pro správu dat 


Plán pro správu dat (také data management plan, DMP) je dokument, který specifikuje, jaká data a jakým způsobem budou během výzkumu vytvářena a obsahuje informace o jejich dostupnosti a možnostech využití. DMP je třeba pravidelně aktualizovat tak, aby odpovídal tomu, co se s daty ve skutečnosti dělo. Aktuální plán správy výzkumných dat se předkládá poskytovateli jako součást průběžné nebo závěrečné zprávy.Uložení dat do repozitáře a zajištění otevřeného přístupu


Příjemce by měl výzkumná data uložit do důvěryhodného repozitáře a zajistit k nim otevřený přístup neljépeza podmínek některé z existujících veřejných licencí. Data by měla být sdílena v souladu se zásadou “as open as possible, as closed as necessary”, tedy co nejotevřenější, ale uzavřená dle potřeby. Příjemci a další účastníci projektu nejsou povinni zpřístupnit výzkumná data, pokud by jejich zpřístupněním došlo k nepřiměřenému zásahu do práva na ochranu duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí a osobních údajů, práva na ochranu obchodního tajemství, bezpečnosti státu nebo jiných oprávněných zájmů příjemce. Je-li sdílení dat omezeno, je třeba toto omezení zdůvodnit v Plánu pro správu dat a musí být zajištěn pravidelný přezkum tohoto zdůvodnění, které bude předkládáno poskytovateli.


Metadata uložených výzkumných dat musí obsahovat minimálně tyto údaje:  


 • název datové sady 

 • datum uložení 

 • jména tvůrců 

 • popis datové sady 

 • případné časové embargo

 • informace o licenci 


Dále se doporučuje uvádět i další údaje jako jsou:  


 • trvalé identifikátory datové sady 

 • informace o financování (poskytovatel podpory a číslo projektu) 

 • trvalé identifikátory osob, organizací a grantů 


Metadata by měla zahrnovat i trvalé identifikátory pro případné související publikace a další na ně navázané výzkumné výstupy. 
Poslední změna: 29. duben 2023 21:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám