Operační program Jan Amos Komenský: Špičkový výzkum

Výzva Špičkový výzkum z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) je zaměřena na podporu výzkumu preferovaně interdisciplinární povahy s vysokým potenciálem vytvoření špičkových a v budoucnu aplikovatelných výzkumných výsledků, výzkumu postaveného na excelentním výzkumném týmu a rozvoji mezinárodní spolupráce výzkumných organizací. 


Ve specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce naleznete informace o povinnostech týkajících se otevřené vědy (str. 17–19). Řídící orgán OP JAK pak také vydal podrobnou Příručku postupů otevřené vědy.

Hodnocení open science

V programu OP JAK Špičkový výzkum je otevřená věda součástí hodnotících kritérií


Jedná se o kombinované kritérium (V2.4.1), kde hodnotitelé posuzují, nakolik žadatel a partner aplikují v projektu principy a postupy otevřené vědy, a to jak povinné (open access, správa výzkumných dat), tak nepovinné (např. citizen science, open peer review, předregistrace apod.). Minimální bodová hranice pro naplnění tohoto kritéria je 6 bodů z 10 možných. 


Žadatelé by měli popsat, zda jsou připraveni a schopni zajistit: 


 • otevřený přístup k vědeckým publikacím, které jsou výsledkem výzkumu financovaného v rámci programu; 


 • správu výzkumných dat (včetně těch, na kterých jsou založeny vědecké publikace) podle FAIR principů a otevřený přístup k těmto datům v souladu se zásadou „co nejotevřenější a podle potřeby uzavřená“. 

Dále se posuzuje se, zda se žadatelé přihlásili k plnění nepovinných postupů otevřené vědy v projektu, a zda jsou připraveni a schopni je zajistit. 


Pro získání co nejvyššího počtu bodů by měly být principy otevřené vědy v projektu popsány konkrétně a odpovídajícím způsobem k zaměření výzkumných záměrů. Je nutné zajistit všechny povinné postupy otevřené vědy, a to na výborné úrovni. Povinné a nepovinné postupy otevřené vědy by mezi sebou měly být metodologicky a funkčně propojeny. 

Povinné postupy open science

Povinnou podmínkou financování projektu je uplatňování otevřené vědy jako přístupu k vědeckému procesu založenému na otevřené spolupráci a efektivním šíření poznatků. V souladu s tímto pojetím je žadatel/příjemce povinen zejména zajistit: 


 • otevřený přístup k vědeckým publikacím, které jsou výsledkem výzkumu financovaného v rámci programu 

 • správu výzkumných dat (včetně těch, na kterých jsou založeny vědecké publikace) podle FAIR principů a otevřený přístup k těmto datům v souladu se zásadou "as open as possible, as closed as necessary” 

V projektu je možné zřídit pozici odborníka na správu dat dle FAIR principů – datastewarda. Za způsobilé lze považovat jeho zapojení do projektu maximálně do výše 0,1 FTE/měsíc nebo 17 hod./měsíc. 


Open access

Příjemce je povinen zajistit otevřený přístup k vědeckým recenzovaným publikacím o výsledcích výzkumu, a to těmito prostředky: 


 • Uložením strojově čitelné elektronické kopie finální vydavatelské verze (= publisher version) nebo konečné verze recenzovaného rukopisu přijatého ke zveřejnění (tj. ve verzi po zapracování připomínek vzešlých z recenzního řízení) do důvěryhodného repozitáře pro vědecké publikace, a to nejpozději v den vydání publikace 

 • Okamžitým otevřeným přístupem k uložené publikaci  


 • Zajištěním otevřeného přístupu k metadatům publikací uložených v repozitáři, aby byla v souladu s Obecnými doporučeními metadatového popisu 


 • Uchováním autorských majetkových práv v takovém rozsahu, aby bylo možné stanoveným povinnostem vyhovět 


 • Poskytnutím informací (prostřednictvím repozitáře) o jakémkoli dalším výstupu výzkumu nebo jakýchkoli jiných nástrojích potřebných k ověření závěrů vědecké publikace. 


Uložení publikace do repozitáře a zajištění otevřeného přístupu 


Příjemce je povinen vždy uložit strojově čitelnou elektronickou kopii finální vydavatelské verze (= publisher version) nebo finální recenzované verze (= author accepted manuscript, postprint) do důvěryhodného repozitáře a to nejpozději v den vydání publikace. 


Dále je příjemce povinen zajistit okamžitý otevřený přístup k uložené publikaci za podmínek poslední dostupné verze veřejné licence Creative Commons Attribution International (CC BY); monografie a jiné dlouhé textové formáty mohou být zpřístupněny za podmínek veřejné licence vylučující úpravu publikace či její komerční užití (např. CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND). Aby bylo možné tomuto požadavku vyhovět, musí si autor zajistit dostatečné uchování autorských majetkových práv (např. výběrem vydavatele, který splnění podmínek umožní nebo vyjednáním dodatku ke smlouvě s vydavatelem). Splnění povinnosti okamžitého otevřeného přístupu je možné jak prostřednictvím vydavatele (zlatá cesta), tak prostřednictvím repozitáře (zelená cesta). 


POZOR! Pro splnění podmínek je potřeba vždy uložit publikaci do repozitáře, tedy i v případě, že jste zajistili otevřený přístup prostřednictvím vydavatele (zlatá cesta)! TIP: Doporučení pro zajištění otevřeného přístupu k publikacím naleznete v Příručce postupů otevřené vědy. 

Výzkumná data

Příjemce je povinen zajistit správu výzkumných dat, shromážděných a vytvořených během projektu, v souladu s principy FAIR, a to zejména těmito prostředky: 


 • vypracováním Plánu pro správu dat v souladu s FAIR principy a jeho pravidelným aktualizováním 


 • uložením výzkumných dat do důvěryhodného repozitáře podle Plánu pro správu dat 


 • zajištěním otevřeného přístupu k výzkumným datům v souladu se zásadou “as open as possible, as closed as necessary”  


 • zajištěním otevřeného přístupu k metadatům uložených výzkumných dat, aby byla v souladu s Obecnými doporučeními metadatového popisu 


 • poskytnutím informací (prostřednictvím repozitáře) o všech dalších výsledcích výzkumu nebo nástrojích a instrumentech potřebných k opětovnému využití výzkumných dat nebo k jejich validaci 


Plán pro správu dat 


Plán pro správu dat (také data management plan, DMP) je dokument, který specifikuje, jaká data a jakým způsobem budou během výzkumu vytvářena a obsahuje informace o jejich dostupnosti a možnostech využití. DMP je třeba pravidelně aktualizovat tak, aby odpovídal tomu, co se s daty ve skutečnosti dělo. 


Plány pro správu dat připravované v rámci projektů výzvy Špičkový výzkum musí obsahově odpovídat vzoru DMP pro program Horizon Europe. Bilingvní verze tohoto vzoru je k dispozici v repozitáři NTK.  


POZOR! První verze plánu pro správu dat musí být odevzdána již při podání žádosti o podporu


Žadatel/příjemce musí odevzdat první verzi plánu pro správu dat již při podání žádosti o podporu jako přílohu Studie proveditelnosti. Dále musí předložit aktualizovanou verzi plánu jako přílohu první Zprávy o realizaci následující po uplynutí 24 měsíců od zahájení realizace projektu a také jako přílohu Závěrečné Zprávy o realizaci. 


Uložení dat do repozitáře a zajištění otevřeného přístupu 


Příjemce by měl výzkumná data uložit do důvěryhodného repozitáře a zajistit k nim otevřený přístup za podmínek poslední dostupné verze veřejné licence Creative Commons Attribution International (CC BY) nebo jejího ekvivalentu. Data by měla být sdílena v souladu se zásadou “as open as possible, as closed as necessary”. Příjemci a další účastníci projektu nejsou povinni zpřístupnit výzkumná data, pokud by jejich zpřístupněním došlo k nepřiměřenému zásahu do práva na ochranu duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí a osobních údajů, práva na ochranu obchodního tajemství, bezpečnosti státu nebo jiných oprávněných zájmů příjemce (např. v případě možnosti obchodního využití). Je-li sdílení dat omezeno, je třeba toto omezení zdůvodnit v Plánu pro správu dat a musí být zajištěn pravidelný přezkum tohoto zdůvodnění. 


TIP: Doporučení pro výběr vhodného repozitáře a další podrobné informace ke správě dat naleznete v Příručce postupů otevřené vědy


Nepovinné postupy open science

Kromě povinných postupů je žadateli/příjemci doporučeno praktikovat také další postupy a principy otevřené vědy, jejichž cílem je zvýšit transparentnost, důvěryhodnost a ověřitelnost výsledků výzkumu a posílit spolupráci mezi různými aktéry výzkumu. Zavedení nepovinných postupů je pozitivně hodnoceno v rámci hodnotícího procesu a schvalování projektů. 


V Pravidlech pro žadatele a v Příručce postupů otevřené vědy naleznete například tyto možné postupy: 


 • Předběžné a včasné otevřené sdílení výsledků výzkumu, například prostřednictvím předběžné registrace (= preregistration), registrovaných zpráv (= registered reports) nebo publikováním preprintů 


 • Sdílení výzkumných výstupů nad rámec recenzovaných publikací a výzkumných dat, např. software, modely, algoritmy, workflow, otevřené laboratorní deníky  


 • Účast v otevřeném recenzním řízení (= open peer review) např. publikováním v časopisech a na platformách, které poskytují otevřené recenzní řízení 


 • Zapojení dalších relevantních aktérů (koncoví uživatelé, akademická a průmyslová sféra, veřejné orgány, neziskové organizace aj.) do otevřeného spoluvytváření výzkumných záměrů (citizen science) 


 • Tvorba otevřených vzdělávacích materiálů (= open educational resources) 

Uvedený seznam není vyčerpávající, a pokud vás napadnou další možnosti, jak otevřít váš výzkum a zlepšit tak reprodukovatelnost vašeho výzkumu, popište je ve Studii proveditelnosti. Pokud ve vašem výzkumu není příležitost pro využití nepovinných postupů otevřené vědy (např. ve vašem oboru neexistuje časopis/platforma poskytující otevřené recenzní řízení), uveďte vysvětlení ve Studii proveditelnosti, aby hodnotitelé viděli, že jste možnosti pečlivě zvážili.


POZOR! Nepovinné postupy otevřené vědy bude příjemce vykazovat v příloze ZoR Dokladování nepovinných postupů otevřené vědy.


TIP: Podrobnější popis vybraných nepovinných postupů otevřené vědy naleznete v Příručce postupů otevřené vědy. Poslední změna: 30. srpen 2022 11:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám