Etické aspekty správy dat

Ochrana dat a soukromí subjektů je součástí správné etiky moderního výzkumu. Existuje řada otázek, které je třeba promyslet a zodpovědět již na počátku při plánování vlastních aktivit projektu.


Správně nastavené etické a právní otázky (např. obecná ochrana osobních údajů, důsledný respekt vůči citlivým údajům, minimalizace zátěže kladené na osoby podílející se na výzkumu) umožní snadné a efektivní využití těchto dat do budoucna – dodržení etických a právních podmínek je základním předpokladem pro práci moderního vědce. Jaké otázky je třeba si při plánování projektu klást a nalézt na ně odpověď / společný konsenzus?


 • Bude potřeba informovaný souhlas respondentů? V jakém rozsahu a v jaké podobě bude souhlas potřeba? Získali jste souhlas subjektů s uchováváním a sdílením dat (pomysleli jste na jejich budoucí využití)?

 • Existují nějaké bariéry pro zpřístupnění dat jiným výzkumníkům?

 • Jak budete chránit totožnost účastníků v případě potřeby? (ochrana před rozkrytím identity respondentů např. prostřednictvím anonymizace – je nutné porozumění / proškolení, co anonymizace znamená)

 • Jak bude nakládáno s citlivými údaji, aby bylo zajištěno, že jsou dlouhodobě bezpečně uloženy? Mohou být citlivá data sdílena? Pokud ano, za jakých podmínek?

 • Kdo bude data ukládat, jakým způsobem a kam? Kdo bude mít k datům v průběhu projektu přístup a jak bude zajištěn?

 • Jak dlouho po skončení projektu budou data uchovávána? 

 • Komu hlásit případnou ztrátu či zneužití dat získaných v rámci daného výzkumu? Jsem schopen doložit, že jsem pro jejich ochranu a integritu učinil možné maximum? 

 • Je dostatečně pomyšleno na možná rizika vyplývající různých oblastí práce s daty: technické faktory, lidský faktor?


Správné „řízení“ této komplexní oblasti zahrnuje:


 • Vyhodnocení potenciálně problematických oblastí (uskutečnění tzv. ethics self-assessment) a podle toho naplánovat výzkum a zacházení s daty a následně realizace dle plánu. 

 • Návrh vhodných, účinných a cílených opatření (obecná / specifická k formátu dat – např. práce s AV záznamy): např. (pseudo)anonymizace dat. 

 • Zvážení klíčových specifik jednotlivých oblastí (např. výzkum s lidskými subjekty, výzkum s rizikovými a zvláště vulnerabilními skupinami – např. malé děti, osoby vysokého věku, těhotné ženy, sociálně vyloučené skupiny obyvatelstva atd.). 

 • Dodržení národních (evropských či mezinárodních) legislativních požadavků dotýkajících se etiky výzkumu. Být si vědom různé právní síly různé úrovně předpisů – nebát se dotázat odborníka. 

 • Postoupení a projednání příslušnými etickými komisemi (= nezávislé odborné posouzení). 


Na Univerzitě Karlově funguje centrální pracovní skupina pro správu výzkumných dat a data management plány, jejímž cílem je poskytnout podporu vědcům při práci s daty, což zahrnuje také právní a etické aspekty správy dat. Tyto aspekty ovlivňují mimo jiné to, jakým způsobem se data budou uchovávat a kdo k nim bude mít přístup v průběhu a po skončení výzkumného projektu.


U každého projektu je třeba individuální přístup a posouzení podle typu dat, se kterými vědec pracuje. Na stránkách Centra naleznete seznam kontaktů, na které se můžete s otázkami obracet. Žádný dotaz není špatný!


Dalším cílem pracovní skupiny k RDM a DMP je poskytnout podporu příslušným fakultním etickým komisím:

 • Zprostředkování kontaktů (emailové adresy na kontaktní osoby / aliasy) na fakultní komise a jejich webové stránky. 

 • Zprostředkování výměny dosavadních zkušeností / best practices napříč univerzitou (mezi fakultními etickými komisemi, mezi jednotlivými vědeckými týmy) – diskuzní fórum s možností obrátit se s prosbou o konzultaci prostřednictvím MS Teams. 

 • Dosažení harmonizace procesů a nastavení, tam kde je to žádoucí a efektivní. 

 • Získání zpětné vazby od vědeckých týmů a fakultních komisí k připravovaným aktivitám a dokumentům. 

 • Řešení nejčastějších problematických oblastí (dle informací od vědců / Vás); 

 • Příprava modelového formuláře informovaného souhlasu aj.Užitečné zdroje


Poslední změna: 17. leden 2023 09:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám