• Aktuality a články

Aktuality a články

20. ledna 2021

Jak se dařilo nastartovat podporu open science na UK v roce 2020

Rok 2020 byl jako žádný jiný. Pandemie nemoci covid-19 sevřela svět a všichni jsme jí museli čelit jak v osobním, tak profesním životě. Pro Centrum pro podporu open science při Ústřední knihovně UK to zároveň byl první rok působení a snah o představení a rozvoj principů otevřené vědy na Univerzitě Karlově. A jak jsme si vedli?

Open access na UK v roce 2020

Publikační model otevřeného přístupu (open access, OA) není na UK úplně novým pojmem. Od roku 2014 se mohli autoři UK obracet na neformální skupinu fakultních koordinátorů open access s dotazy z oblasti publikování v tomto režimu a využívat oborové metodické podpory. Nicméně díky vzniku Centra a zapojení do projektu Rozvoj kapacit vědy a výzkumu UK (RKV II) byla na 7 fakultách ustanovená nová oficiální pracovní pozice za tímto účelem, čímž se podpora open access profesionalizovala i na fakultní úrovni. Centrum začalo tuto univerzitní síť spravovat a s koordinátory úzce splupracuje na propagaci a podpoře dvou základních cest otevřeného přístupu, zlaté a zelené


Zlatou cestou open access je označováno publikování v otevřených časopisech. To je často podmíněno uhrazením publikačního poplatku (article processing charge, APC; případně book processing charge, BPC). Autoři Univerzity Karlovy měli v roce 2020 možnost využívat slevy na tyto publikační poplatky u vydavatelů American Chemical Society, Karger Publishers, Lippincott Williams & Wilkins a dalších. Nejčastěji korespondenční autoři UK využívali 10% slevu na publikační poplatky v časopisech vydavatelství MDPI.  


Publikační model otevřeného přístupu není neznámý ani univerzitním vydavatelstvím. Nakladatelství Karolinum vydává více než dvacet vědeckých časopisů, jejichž obsah je v elektronické podobě zpřístupněn v režimu open access. V roce 2020 bylo v těchto časopisech zveřejněno celkem 463 článků (z nichž bylo 330 recenzovaných). Nakladatelství Karolinum dále nabízí také možnost publikování open access knih.V roce 2020 byly takto vydány celkem 4 monografie - plné texty jsou dostupné v Digitálním repozitáři UK, kde najdete také 2 open access monografie Právnické fakulty UK. Open access časopisy vydává od roku 2015 i Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Za rok 2020 bylo v těchto titulech vydáno celkem 354 open access článků - všechny jsou dostupné v Digitálním repozitáři UK


Na podporu zelené cesty open access (zpřístupňování vědecké literatury prostřednictvím tzv. autoarchivace) probíhaly po celý rok 2020 zejména intenzivní technické a metodické přípravy institucionálního repozitáře UK, na nichž se podíleli pracovníci Ústřední knihovny (a Centra), kolegové z Ústavu výpočetní techniky a dodavatelská firma DERS. Zároveň Centrum spolu s fakultními koordinátory open access nabízelo metodickou podporu v práci s oborovými a multioborovými repozitáři (kupř. univerzální repozitář Evropské komise Zenodo). 


Aby bylo možné do budoucna sledovat vývoj open access publikační aktivity autorů UK, připravilo Centrum v loňském roce jednoduchou stránku Open Access Dashboard. V tuto chvíli Dashboard pracuje s daty z analytického nástroje InCites (který bere informace o publikacích z Web of Science) za období 2009-2019.

2020 ve znamení správy výzkumných dat 

Díky založení Centra se v roce 2020 začala plně rozvíjet agenda správy výzkumných dat, agenda, které se dostává stále větší pozornosti zejména mezi poskytovateli financí pro vědu a výzkum.  


Hned zkraje roku stáli manažerka datové politiky a kurátor vědeckých dat u vzniku pracovní skupiny pro správu výzkumných dat na úrovni rektorátu, jejímž cílem je věnovat se podpoře různorodých aspektů nakládání s daty a též práce na univerzitní podpoře při tvorbě plánů managementu dat (DMP). Jednou z oblastí, které se skupina také věnuje, je strategický rozvoj správy výzkumných dat a data management plánů na UK a začlenění DMP do interních grantů v souvislosti s chystanou implementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 o otevřených datech. V roce 2020 probíhaly přípravy pro pilotní začlenění tvorby a realizace DMP do zásad soutěže Primus. Projekty, které začnou s realizací 1. 1. 2021 tak budou mít nově povinnost vytvořit DMP a následně jej realizovat ve spolupráci s fakultami a řešiteli projektů. Více informací o pracovní skupině a jejích aktivitách se můžete dočíst v samostatné aktualitě


Pro pochopení skutečných potřeb vědecké komunity souvisejících s nakládáním s výzkumnými daty provádí zaměstnanci Centra strukturované rozhovory s jednotlivými vědci napříč obory, aby se seznámili se současným stavem práce s výzkumnými daty na Univerzitě. Vzhledem k různorodosti typů výzkumných dat se v rámci rozhovorů snažíme obsáhnout širokou škálu vědních oborů. Dosud proběhly rozhovory například s vědci z Přírodovědecké fakulty, Filozofické fakulty nebo Katolické teologické fakulty. Z dosud uskutečněných rozhovorů mimo jiné vyplývá, že výzkumní pracovníci by uvítali podporu při práci s daty, obzvláště pak v právních otázkách jako je například užívání licencovaných děl, licencování vlastních výstupů nebo duševní vlastnictví. Máte-li nám k výzkumným datům také co říci, napište nám na researchdata@cuni.cz. Získané informace zaměstnanci Centra využijí k nastavení správného směru činností a metodické pomoci.

Pomáháme šířit povědomí o principech open science 

Ačkoliv se myšlenka otevřené vědy začala formovat již v devadesátých letech a pojmy open access a open data se stále častěji objevují v kontextu vědeckého publikování, na Univerzitě Karlově se jedná o relativně mladou agendu. Z toho důvodu se zaměstnanci Centra snaží zaměstnancům a studentům UK toto téma přibližovat mj. skrze vzdělávací akce a metodické materiály


V rámci vzdělávání realizovali v roce 2020 zaměstnanci Centra celkem 12 přednášek a školení, kterých se zúčastnilo 127 osob. Tradičně jsme se také v říjnu zapojili do mezinárodní osvětové akce Týden otevřeného přístupu (Open Access Week, OAW). Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se aktivity OAS v roce 2020 přesunuly do online prostředí a proběhly tak dva webináře Centra pro podporu open science, přičemž jedna byla vedena v anglickém jazyce. Kromě centrálních webinářů připravili také někteří koordinátoři vlastní osvětové aktivity v podobě kvízu, přehledu oborových open access časopisů či online besedy s akademiky, kteří se podělili o vlastní zkušenosti se správou výzkumných dat a open access publikováním. 


Kromě výukových aktivit Centrum po celý rok vytvářelo také nové metodické materiály, letáky a tzv. factsheety. Studenti a zaměstnanci UK tak mohou využít návodů, jak zhodnotit důvěryhodnost časopisu, jak splnit “open” podmínky Evropské komise u grantů z programu Horizont 2020, nebo se dozvědět o aktuálních slevách na publikační poplatky a dalších službách, které Centrum nabízí. Všechny materiály jsou pravidelně přidávány a aktualizovány v Zenodo komunitě Centra (Open Science Support Centre - Charles University).

Národní a mezinárodní spolupráce  

V Centru je nám jasné, že Univerzita Karlova není jediná instituce, která se tématem otevřené vědy zabývá. Proto jsme v roce 2020 navázali užší spolupráci s dalšími českými univerzitami (např. MUNI, MENDELU, UTB a další), které jsou zapojené do projektů z výzvy OP VVV – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II, za účelem lepší koordinace aktivit v oblasti open access a správy výzkumných dat na národní úrovni.  


Centrum se dále přihlásilo k participaci na open science činnostech v Alianci 4EU+ a také v projektu TRAIN4EU+. Spolupráce s knihovnami partnerských univerzit přináší neocenitelné možnosti přímého sdílení zkušeností v oblasti open science a otevírá příležitosti pro další spolupráci. Dále pak pracovníci Centra začali sledovat trendy a činnosti těch zahraničních univerzit, které již principy otevřené vědy do značné míry implementovaly a tím jsou cennými zdroji dobré praxe. Konkrétně Centrum navázalo kontakt s kolegy z Freie Universität Berlín, dále s belgickými univerzitami v LovaniGentu a s nizozemským Utrechtem a Leidenem. Na poslední čtyři zmíněné univerzity měli v roce 2020 zaměstnanci Centra vyrazit na studijní návštěvy, pandemie nemoci covid-19 však tyto plány prozatím pozastavila.

Výhled do budoucna aneb co nás čeká v roce 2021?

Rok 2020 byl prvním rokem fungování Centra pro podporu open science UK a odehrálo se toho mnoho. Navzdory neočekávaným překážkám způsobených pandemií nemoci covid-19 se začala úspěšně centralizovat metodická podpora a dala se do pohybu řada věcí. V roce 2021 budeme pokračovat ve snaze přiblížit se v oblasti otevřeného přístupu a správy výzkumných dat západním vědeckým institucím.  


Do druhého roku projekt RKVII vstupujeme dlouho připravovaným školením pro akademické pracovníky UK. Open science: od dat k publikaci v únoru výzkumným a akademickým pracovníkům UK představí řadu témat jako je plánování, organizace a důležité principy práce s daty, otevřené publikování nejen v open access časopisech, nástroje otevřené vědy a oborové repozitáře, autorskoprávní problematika v oblasti vědeckých dat a publikací a další. 


Na jaře pak na tuto akci naváže obdobná série školení, která bude ale naopak zaměřená na technicko-administrativní pracovníku UK, tedy na naše kolegy, kteří s námi utváří síť podpory pro vědce a studenty UK.

Děkujeme a "otevíráme" UK dál

Předchozích 12 měsíců bylo jednou velkou výzvou pro celý svět. Kromě závažných negativních dopadů pandemie také výrazně poukázala na potřebu větší otevřenosti a spolupráce ve vědě. Do roku 2021 proto vstupujeme nejen s nadějí, že se svět postupně navrátí do starých kolejí, ale také doufáme, že si svět vědy a vědecké komunikace udrží nový otevřenější směr, a to jak na mezinárodní, národní i univerzitní úrovni.


V rámci Centra bychom nemohli v tomto směru poskytovat adekvátní pomoc a metodické vedení našim studentům a vědeckým pracovníkům, nebýt projektu Rozvoj kapacit VaV UK (RKVII), ale také podpory a důvěry ze strany vedení univerzity, Ústřední knihovny a také díky aktivní spolupráci s fakultními koordinátory open access. Tímto bychom všem rádi poděkovali a těšíme se na další rok otevírání Univerzity Karlovy.Vývoj podpory open science na UK:


Centrum pro podporu open science vzniklo při Ústřední knihovně UK za finanční podpory z projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UK II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222.

Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám