• Aktuality a články

Aktuality a články

4. března 2021

Ohlédnutí za školením Open science: od dat k publikaci

Rok 2021 začal pro Centrum pro podporu open science ve znamení vzdělávání. Ve dnech 3. a 4. února proběhlo rozsáhlé školení z projektu Rozvoj VaV UK II., které nabídlo akademickým a výzkumným pracovníkům Univerzity Karlovy vhled do světa otevřené vědy (open science).  


Školení Open science: od dat k publikaci byla dvoudenní série přednášek zabývající se problematikou otevřené vědy, mimo jiné správou výzkumných dat, otevřenými výzkumnými daty, publikačním režimem open access či predátorskými praktikami ve vědecké činnosti. Byly představeny konkrétní platformy a podpůrné nástroje a celé školení bylo doprovázeno online kurzem v systému Moodle UK, kde mohli účastníci najít doplňující informace, rozšiřující materiály a zajímavé odkazy. Zaměstnanci Centra s radostí a díky u řady přednášek předali slovo externím přednášejícím a odborníkům z praxe.  


Ačkoliv série školení byla původně plánovaná spíše jako prezenční akce s menším počtem účastníků (s cílem podpořit oborově zaměřenou diskuzi), epidemiologická situace nakonec přiměla Centrum změnit zamýšlený formát. Přesun do online prostředí nicméně umožnil školení otevřít více zájemcům (včetně těch mimo UK) a usnadnil také účast kolegům z mimopražských fakult. Zájem o školení předčil všechna očekávání zaměstnanců Centra: po celou dobu dvoudenního školení byla účast stabilně přes 100 účastníků. 


Ve jménu otevřenosti jsou všechny záznamy přednášek volně dostupné na Youtube kanálu Ústřední knihovny UK a jejich prezentace v Zenodo komunitě Centra pro podporu open science.

Den první: od dat...

První den školení uvedl datový novinář Českého rozhlasu, Jan Cibulka, příspěvkem o otevřených výzkumných datech, ve kterém sdílel své zkušenosti z novinářské praxe a věnoval se také výhodám sdílení výzkumných dat například v souvislosti s důvěryhodností výzkumu nebo občanskou vědou. 


Aby bylo možné výzkumná data smysluplně sdílet (a nejen proto), je třeba o ně řádně pečovat. Druhá přednáška s názvem Správa výzkumných dat se proto zaměřila především na práci s daty v průběhu výzkumného projektu s důrazem na zpracování plánu správy dat (data management plan, DMP). Součástí bylo jak teoretické představení jednotlivých částí DMP, tak také praktická ukázka jejich zpracování a představení nástroje DMPonline, ve kterém je možné plán správy dat vytvořit. Krátké hlasování v průběhu přednášky ukázalo, že praktickou zkušenost s tvorbou DMP měla jen malá část účastníků a zároveň si většina účastníků uvědomovala, že mají prostor pro zlepšení své práce s daty. Doufáme, že tato přednáška ukázala, jak lze využít data management plán pro usnadnění a zefektivnění práce s daty.


Obr.: Výsledky ankety mezi účastníkySpráva výzkumných dat a data management plan (DMP)


 • Podrobný návod ke správě dat (zaměřený na humanitní obory) připravilo konsorcium CESSDA.

 • Nástroj OSF (Open Science Framework) vám pomůže aplikovat principy otevřené vědy do výzkumného procesu.

 • Data management plan můžete vytvořit například pomocí nástroje DMPonline nebo Data Stewardship Wizard.

 • Pomocí portálu FAIRsharing.org můžete vyhledávat například oborové metadatové standardy nebo databáze.


První odpolední blok se věnoval praktické ukázce nástrojů pro správu výzkumných dat a oborových datových repozitářů. Nejprve byl představen nástroj Open Science Framework pro organizaci projektu, který umožňuje začlenit principy otevřené vědy do všech fází výzkumného projektu. Účastníky školení zaujala obzvlášť možnost předregistrace výzkumného projektu a publikační formát registered reports. Následovala ukázka nástroje Data Stewardship Wizard pro tvorbu data management plánů. Účastníci tak měli možnost porovnat dva typy nástrojů pro tvorbu DMP a vybrat si, který by jim při práci vyhovoval více. Závěrem tohoto bloku byly představeny dva oborové repozitáře, LINDAT/CLARIAH-CZ a Český sociálněvědní datový archiv, kde přednášející seznámili účastníky s výhodami sdílení výzkumných dat prostřednictvím právě oborových repozitářů. 


Na ukázky oborových repozitářů navazovala přednáška o sdílení výzkumných dat, jejímž podtitulem a mottem bylo “as open as possible, as closed as necessary” - tedy sdílení dat v co největším možném  rozsahu, ale zároveň uzavření toho, co sdílené být nemůže. Přednáška se věnovala podrobně principům FAIR, dále pak motivaci pro sdílení dat a možným způsobům sdílení jako jsou oborové repozitáře nebo datové časopisy (data journals).


Sdílení výzkumných dat


 • Výzkumná data je dobré sdílet prostřednictvím oborových repozitářů. Vhodný oborový datový repozitář můžete najít například prostřednictvím registru re3data.org.

 • Příklady oborových repozitářů představených během školení: LINDAT/CLARIAH-CZ, Český sociálněvědní datový archiv.

 • Nenajdete-li vhodný oborový repozitář, můžete využít některý z obecných repozitářů, např. Zenodo, Figshare nebo Dryad.

 • Ať už se rozhodnete svá data sdílet či nikoli, vaše data by vždy měla být FAIR.


Po sdílení dat následovala přednáška s názvem EU quō vādis, ve které Ing. Janíček představil open science v kontextu evropské politiky. Zmíněna byla například Evropská datová strategie, její cíle a prostředky, kterými jich bude možné dosáhnout, jako je vytvoření infrastruktury, zajištění vzdělání nebo také možné změny v hodnocení vědy tak, aby byla podpořena otevřenost. Druhá část přednášky se pak věnovala především evropské datové infrastruktuře European Open Science Cloud (EOSC) pro ukládání a zpřístupňování dat s využitím principů FAIR. 


Během další praktické přednášky RNDr. David Antoš, Ph.D. představil služby e-infrastruktury CESNET s důrazem na datová úložiště. Členové akademické obce UK mohou využít například službu FileSender pro jednorázové zasílání velkých souborů, službu ownCloud pro synchronizaci a sdílení dat a další. Na závěr přednášky pak byl představen připravovaný Open Access repozitář pro publikace a chystaný projekt na repozitář pro výzkumná data.


Služby infrastruktury CESNET


 • FileSender je webová služba pro jednorázový přenos (velkých) souborů.

 • ownCloud umožňuje automaticky synchronizovat data mezi různými počítači a mobilními zařízeními.

 • Datová úložiště pro zálohování a archivaci dat.

 • Kompletní katalog služeb e-infrastruktury CESNET naleznete na jejich webových stránkách. 


První den školení byl zakončen představením možností podpory v oblasti open science na Univerzitě Karlově. Bylo představeno Centrum pro podporu open science a služby, které nabízí, a také rektorátní DMP skupina, která se podílí na strategickém rozvoji správy výzkumných dat na UK a nastavení systému podpory vědců při správě dat a tvorbě data management plánů. Následovala diskuze, během které účastníci projevili o služby Centra zájem a ptali se především na otázky týkající se poplatků za open access publikování (tzv. APC), jako například možnosti využití slev či zda-li univerzita plánuje zřídit fond na APC poplatky.


Podpora open science na UK


Open science komunita na UK: jak komunikovat?

Účastníci školení také zmínili, že by ocenili možnost mít s kým diskutovat například o problémech spojených se správou dat jako je využívání softwaru pro tvorbu DMP či konkrétní problémy s analýzou v programu R a podobně. Z následujícího hlasování a diskuze vyplynulo, že by účastníci rádi využili tuto skupinu jak k diskuzi, tak i k pasivnímu sledování novinek z oblasti open science. Účastníci také vyjádřili zájem tuto skupinu otevřít i akademikům mimo ČR pro širší možnosti spolupráce. V podrobnějších odpovědích v rámci dotazníku zpětné vazby pak účastníci vyjádřili zájem sdílet mezi sebou tipy na zajímavé semináře či konference věnující se otevřené vědě, sdílet zkušenosti s otevřenou vědou (např. se správou a sdílením dat, publikováním v otevřených časopisech nebo občanskou vědou), ale také by platformu rádi využili pro sdílení pracovních nabídek a hledání spolupracovníků a někteří by se i rádi podíleli na tvorbě institucionální politiky a podpory. Ve zpětné vazbě účastníci také zmiňovali, že by ocenili možnost rozdělit diskuzi podle různých témat či oborů a také možnost nechat si zasílat e-mailová upozornění. Centrum momentálně vyhodnocuje zpětnou vazbu k této iniciativě získanou z dotazníků a bude se rozvoji této platformy věnovat. Pokud byste se chtěli do této komunity a/nebo jejího formování zapojit nebo pro nás měli k tomuto tématu jinou zpětnou vazbu, napište nám!


Obr.: Výsledky ankety mezi účastníky


Den druhý: … k publikaci

Druhý den školení zahájil úvodním slovem prorektor pro vědeckou činnost prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., který mimo jiné zdůraznil potřebu otevřenosti ve vědě a vyjádřil svou podporu činnostem Centra pro podporu open science.


Následovala přednáška garantky open access Centra, která účastníky provedla světem publikačního režimu open access, jeho základními principy a koncepty. Účastníci této příležitosti využili a ptali se mimo jiné na výhody a nevýhody zveřejňování článků na vědeckých sociálních sítích jako je ResearchGate nebo Academia.edu a velkým tématem bylo financování zlaté cesty open access a výdaje na publikační poplatky, nebo potenciální centrální dohody s vydavateli.


Open access publikování (nejen) na UKPo úvodu do problematiky open access následovala přednáška shrnující „open“ podmínky poskytovatelů financí na vědu a výzkum na národní i mezinárodní úrovni. Byla představena open science politika rámcového programu Evropské komise (EK) Horizont 2020 a jeho navazující verze Horizon Europe. Pozornost byla věnována i českým grantovým agenturám a nastínění pravděpodobného vývoje v souvislosti s transpozicí Evropské směrnice 2019/1024 o otevřených datech do českého práva, která bude mít vliv na zveřejňování výzkumných dat z projektů hrazených z veřejných prostředků. Prostor pro diskuzi byl vyplněn dotazy týkajícími se platformy OpenAIRE či uznatelnosti nákladů na publikační poplatky open access po skončení doby trvání projektu.


Podmínky open science v politikách poskytovatelů financí


 • Podporu žadatelům a držitelům grantů z evropských programů EK, ERC a dalších poskytuje Evropské centrum UK.

 • EK spustila novou publikační platformu Open Research Europe umožňující příjemcům grantů z programu Horizon 2020/Horizont Europe ze všech oblastí výzkumu zdarma publikovat výsledky výzkumu v režimu open access.

 • EK zároveň nabízí možnost ukládání publikační činnosti, dat, reportů a dalších digitálních výstupů vztahujících se k výzkumnému projektu do repozitáře Zenodo.

 • Vhodné repozitáře pro uložení a zpřístupnění publikace lze také vyhledávat pomocí nástroje OpenAIRE.


V druhé polovině dne představila univerzitní specialistka open access tzv. predátorské praktiky ve vědeckém publikování. Přednáška Predátoři ve vědě: jak se nenechat nachytat účastníky upozornila na rizika publikování v nedůvěryhodných predátorských časopisech a účasti na tzv. predátorských vědeckých konferencích. Bylo představeno plno konkrétních příkladů charakteristik těchto nekalých praktik a způsobů zhodnocení legitimity vydavatele či organizátora. V rámci přednášky proběhly také tři ankety zaměřené na sdílení osobních zkušeností účastníků s predátory ve vědecké komunikaci. 


Obr.: Výsledky ankety mezi účastníkyZ výsledků hlasování je patrné, že se autoři a vědci Univerzity Karlovy s tzv. predátory spíše setkávají a zejména ve spojitosti s časopisy a vydavatelstvími se jedná o známý pojem. Již v průběhu přednášky se v chatu konferenční místnosti rozpoutala debata, kde účastníci sdíleli osobní zkušenosti s tímto rizikovým jevem. Jednoznačně se tedy ukázalo, že se jedná o téma, kterému je třeba věnovat zvýšenou pozornost.


Predátorské praktiky ve vědecké komunikaci


Open science a právo


Série školení byla zakončena dvěma příspěvky s právním zaměřením. Přednášející Mgr. Matěj Machů, Ph.D. a JUDr. Daniela Králíková, Ph.D. se v první části věnovali problematice autorskoprávní, obecným otázkám rozsahu a limitů autorskoprávní ochrany z pohledu autorů děl a otázkám zaměstnaneckých děl zejména v kontextu UK. Přednáška nabídla vhled do autorskoprávního minima, definovala, kdo je a není autorem a spoluautorem a co rozumíme autorským dílem. Účastníci školení v průběhu prezentace pokládali řadu otázek. Týkaly se zejména autorských a zaměstnaneckých děl a jejich možností licencování, jak je to s nárokováním zaměstnaneckého díla u autora se dvěma afiliacemi či možností zneplatnění smlouvy s vydavatelstvím.  


Závěrečná přednáška se věnovala právu ve vztahu k otevřeným výzkumným datům. Opět byla účastníkům nabídnuta základní definice tohoto pojmu a byly představeny všechny výzvy, které tzv. open data představují. Dotazy, které zazněly, se opět úzce týkaly praxe výzkumných pracovníků na UK, kupř. kdo je autorem dat při jejich naměření v univerzitní laboratoři, kdo formálně může data zveřejňovat v režimu OA v rámci projektů z rámcového programu Horizont 2020, jak je to s modifikací dat starších 15 let apod.  


Pestrost obou diskuzí ukázala, nakolik je autorskoprávní problematika ve vztahu k open science pro vědce na UK aktuální. Centrum pro podporu open science tuto potřebu již dlouhou dobu vnímalo a reagovalo na ni zřízením nové pracovní pozice v rámci Centra, a to právníka se specializací na open science. Nová kolegyně se k nám přidala v únoru 2021 a dotazy autorskoprávního charakteru ve spojitosti s otevřenou vědou jí mohou zaměstnanci a studenti UK zasílat na openlaw@cuni.cz

Závěrem

Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat všem našim externím školitelům, díky kterým jsme účastníkům mohli nabídnout praktické ukázky nástrojů pro práci s daty a přednášky zaměřené na právní problematiku. Velké díky patří samozřejmě i všem účastníkům, kteří se po celé dva dny aktivně zapojovali do diskuze a doplnili tak teoretické informace z přednášek o vlastní zkušenosti z praxe. A v neposlední řadě bychom chtěli poděkovat také panu prorektorovi pro vědeckou činnost, prof. RNDr. Janu Konvalinkovi, CSc., že laskavě převzal záštitu nad touto akcí a ujal se zahájení druhého dne školení.  


Těšíme se, že se s vámi setkáme na některé z dalších akcí, které bude Centrum pořádat.


Ohlasy účastníků série školení

Děkujeme za zhodnocení série školení a všechny komentáře a podněty, které nám účastníci zaslali prostřednictvím zpětnovazebního formuláře.


 • Moc děkuji. Informace jsem ihned začala využívat v běžících projektech a připravovaných žádostech (Sherpa/Romeo, předpokládaná pravidla OA v Horizon Europe)” 

 • Chtěla bych především moc poděkovat za velmi přínosné, informačně bohaté, zajímavé a kvalitně připravené školení. Hodně jsem si odnesla a rozšířily se mi obzory. Skvělá je kombinace s kurzem v Moodlu, kam se mohu kdykoli vrátit a vyhledat potřebné informace a odkazy. Velmi ráda se zúčastním dalších školení.” 

 • Děkuji za pěkně zpracované téma a zajímavá témata, bez kterých se budoucí "výzkumníci" a žadatelé o granty zjevně neobejdou.” 

 • Byl to skvělý nápad a výborně připravené, oceňuji i to, že je jste k tomu dali materiály k dispozici a ještě připravili kurz, myslím, že to strašně moc lidí bude využívat, protože přesně tohle nám tady chybělo, díky!” 

 • Výborná organizace a průběh školení, kvalitní příspěvky.” 


Zaujala vás témata školení a myslíte, že by mohla být užitečná pro vaše kolegy či studenty? Pozvěte si nás do výuky! Domluvit lze také individuální přednášku pro vaši katedru či výzkumný tým.

S praktickými dotazy (zejména na open access publikování) se můžete obracet na svého fakultního koordinátora.


Série školení pro akademické a výzkumné pracovníky Univerzity Karlovy byla podpořena projektem OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UK II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222.

Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefon: +420 224 491 839, 172

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz
Jak k nám