• Aktuality a články

Aktuality a články

19. října 2022

Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

Byl schválen zákon č. 241/2022, který novelizuje mimo jiné zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Novela do českého práva implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. V této aktualitě vám přinášíme přehledné shrnutí změn. 

Definice výzkumných dat pro účely zákona

(§ 2 odst. 2 písm. o) 


Podle novelizovaného znění zákona se pro účely poskytování podpory výzkumnými daty rozumí “informace, s výjimkou vědeckých publikací, v elektronické podobě, které jsou shromažďovány nebo vytvářeny v průběhu výzkumu nebo vývoje, a jsou používány jako důkazy v procesu výzkumu nebo vývoje nebo které jsou obecně akceptovány výzkumnou obcí jako nezbytné k validaci zjištění a výsledků výzkumu nebo vývoje.” 

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na projekt

Smlouva o poskytnutí podpory na projekt musí nově obsahovat následující informace: 


1. Způsob správy výzkumných dat 

(dle § 9 odst. 1 písm. l) 


Toto ustanovení ukládá povinnost zahrnout do smlouvy o poskytnutí podpory část, ve které bude upraven způsob správy výzkumných dat příjemcem. Jak zmiňuje důvodová zpráva k novele, “vedení záznamů o výzkumných datech, známé rovněž jako „data management plan“, je základním předpokladem pro efektivní nakládání s výzkumnými daty v průběhu vědeckého projektu”. Zákon nepředepisuje, jakým způsobem mají být záznamy o výzkumných datech vedené, toto by mělo být ošetřeno ve smlouvě o podpoře s ohledem na konkrétní projekt a vědní obor. 


2. Informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat 

(dle § 9 odst. 1 písm. m) 


Toto ustanovení ukládá povinnost zahrnout do smlouvy “informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat, pokud byly vytvořeny za podpory z veřejných prostředků podle tohoto zákona, v souladu se zásadou, že výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány pouze v odůvodněných případech.” Novela zákona tedy pracuje se známým pravidlem zpřístupňování výzkumných dat: as open as possible, as closed as necessary. 

Poskytování informací

(dle § 12 odst. 1 a 3) 


Nové znění § 12 se věnuje zveřejňování informací o prováděném výzkumu prostřednictvím informačního systému. 


Odstavec 1 nově zakládá povinnost publikovat v IS VaVaI také informace o výzkumných datech (tedy jejich metadata, nikoli data samotná). 


Nový odstavec 3 pak specifikuje výjimky, kdy je možné informace o datech nezveřejnit. Jedná se o případy, kdy by zveřejněním metadat došlo “k nepřiměřenému zásahu do práva na ochranu duševního vlastnictví, obchodního tajemství, bezpečnosti státu nebo oprávněných obchodních zájmů příjemce nebo třetí osoby.” Ukládá však také příjemci povinnost nejméně jednou za rok po dobu pěti let od ukončení poskytování podpory přezkoumat, zda-li důvody pro nezveřejnění trvají. V případě, že pominuly, zveřejní pak příjemce informace o datech (metadata) prostřednictvím IS VaVaI. 

Přístup k výzkumným datům

(§ 12a) 


Nově zavedený § 12a zakládá příjemcům povinnost bezplatně poskytnout výzkumná data na základě žádosti. Tato povinnost se vztahuje na všechna výzkumná data podle definice uvedené výše (bez ohledu na to, zda byla použita pro tvorbu publikace či nikoli), která “nejsou chráněna podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti nebo která jsou chráněna toliko zvláštním právem pořizovatele databáze podle jiného právního předpisu (pozn. red.: autorský zákon), jehož je příjemce vykonavatelem.” Povinnost se týká výzkumných dat vytvořených nebo užitých ve výzkumu nebo vývoji podporovaných podle tohoto zákona, které byly hrazeny z veřejných prostředků a od ukončení poskytování podpory uplynulo nejméně 12 měsíců. 


Odstavce 2 a 3 specifikují výjimky, kdy je možné poskytnutí výzkumných dat odmítnout. Jedná se o případy, kdy by poskytnutím dat došlo “k nepřiměřenému zásahu do práva na ochranu soukromí a osobních údajů, práva na ochranu obchodního tajemství, bezpečnosti státu nebo jiných oprávněných zájmů příjemce.” Příjemce může odmítnout poskytnutí výzkumných dat také v případech, kdy výzkum nebyl plně financovaný z veřejných prostředků. 


Výzkumná data mají být dle této novely poskytována v co nejotevřenější podobě, aby bylo jejich další využití co nejsnazší, tedy by měla být poskytnuta včetně metadat a ve strojově čitelné podobě. Odstavec 4 konkrétně specifikuje, že výzkumná data a informace o nich mají být poskytnuta “v otevřeném a strojově čitelném formátu a za takových podmínek, které jsou objektivní, přiměřené, nevýlučné, nediskriminační a neomezují způsob ani účel následného využití poskytovaných výzkumných dat.” 


V případě, že jsou výzkumná data již zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. prostřednictvím datového repozitáře), je možné žádosti vyhovět uvedením odkazu na místo, kde jsou tato data již zveřejněna. 

Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Sídlo, fakturační a korespondenční adresa:

Univerzita Karlova

Ústřední knihovna

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika


Adresa pracoviště:

José Martího 2 (2. patro)

160 00 Praha 6


Telefonní kontakty: na této stránce

E-mail: openscience@cuni.cz

Web: openscience.cuni.cz


Jak k nám